Marketing

Creatio marketing

Demand generation, lead nurturing, and multichannel campaign management

ติดตามcustomer journey ก่อนการลงทะเบียน และประเมินประสิทธิผลช่องทางการสร้าง leadนอกจากนี้ยังสามารถใช้ประวัติกิจกรรมจากเว็บไซต์เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าแยกตามพฤติกรรมและความสนใจของพวกเขา

ใช้กระบวนการนอกกรอบสำหรับการจัดการ leadการตลาดของ Creatio มอบกระบวนการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการ lead อย่างมีประสิทธิภาพ– ตั้งแต่การสร้างอุปสงค์จนถึงการดูแล และการแปลงสถานะขั้นสุดท้ายไปเป็นการขาย สามารถทำให้แน่ใจได้ว่าทีมขายของคุณมุ่งเน้นเฉพาะlead ที่มีคุณสมบัติและลักษณะพร้อมขายเท่านั้น

รักษาการสนทนากับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ใช้เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล์เพื่อสร้างและรักษาการสื่อสารส่วนบุคคลกับลูกค้าทุกคน เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสื่อสารของคุณด้วยการโต้ตอบจดหมายจำนวนมาก
Call Now Buttonโทรหาเรา